Đặt hàng

Nhận đặt hàng qua điện thoại.

Chiệu trách nhiệm: Việt
Tiếng Việt 08ー3850−7157(Trụ sở chính)
090-9234629 (di động)
Hiện nay chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng qua điện thoại tại Việt Nam.